Algemeen

Wij nemen uw privacy serieus. De door Burggraaf Zakelijk Advies verkregen persoonsgegevens van u als klant en van u als websitebezoeker worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In deze privacyverklaring informeert Burggraaf Zakelijk Advies u over de gegevens die verzameld worden en doelen waarvoor Burggraaf Zakelijk Advies uw persoonsgegevens gebruikt worden.

Welke gegevens worden gebruikt/verwerkt?

In de meeste gevallen zijn dit privacygevoelige persoonsgegevens. Dit zijn gegevens als:

  • Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht
  • Adres en woonplaats
  • Emailadres en telefoonnummer
  • Geboortedata van de klant en diens gezin
  • BSN nummer
  • Inkomensgegevens en andere gegevens over de financiële of economische situatie van u als klant. Een volledige kopie van het identiteitsbewijs is daarnaast verplicht voor onder meer een financieringsaanvraag en ondertekening van overeenkomsten. Het samenstellen van diverse soorten financiële- en adviesrapportages voor de gevraagde advisering en uitwerken van financieringsaanvragen vormt de kern van de dienstverlening van Burggraaf Zakelijk Advies.

Hiermee wordt uiterst zorgvuldig omgegaan. Vertrouwelijkheid en geheimhouding naar derden is hiervoor het uitgangspunt.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

Burggraaf Zakelijk Advies zorgt ervoor dat alleen medewerker(s) toegang hebben tot de persoonsgegevens. Burggraaf Zakelijk Advies beperkt de toegang door haar medewerker(s), waar mogelijk, tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor hun werkzaamheden.

Voor welke doeleinden worden de gegevens gebruikt?

Burggraaf Zakelijk Advies zal de verkregen persoonsgegevens alleen gebruiken en verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt.

De door u aan Burggraaf Zakelijk Advies verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het uitwerken en uitvoeren van uw financieringsaanvraag en andere financiële wensen/vraagstukken waarvoor Burggraaf Zakelijk Advies met u een (mondelinge) overeenkomst heeft afgesloten.
Deze persoonsgegevens verstrekt Burggraaf Zakelijk Advies aan de financieringsinstelling(en) of andere uitvoerder(s) van het financiële product met het doel om deze partijen in staat te stellen een oordeel te vormen over de financieringsaanvraag en u al dan niet een persoonlijk aanbod te doen of om met u persoonlijk in gesprek te komen.

Indien persoonsgegevens in dit kader in worden gedeeld met deze partijen verwijst Burggraaf Zakelijk Advies u naar hun privacy beleid. Zonder uw toestemming zal Burggraaf Zakelijk Advies uw gegevens verder niet aan derden verstrekken tenzij zij dat verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel.

Burggraaf Zakelijk Advies heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens zodat Burggraaf Zakelijk Advies u op de hoogte kan houden van de stand van zaken en vragen te beantwoorden.

Hoe lang bewaart Burggraaf Zakelijk Advies uw gegevens?

Burggraaf Zakelijk Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. In overleg met u zouden echter gegevens langer bewaard kunnen worden voor eventuele vervolgopdrachten. Burggraaf Zakelijk Advies houd rekening met wettelijke verplichtingen en algemene archiefdoeleinden.

Burggraaf Zakelijk Advies kan uw persoonsgegevens daarnaast gebruiken om u op de hoogte te brengen van (nieuwe) producten of diensten of het verzamelen van (website)statistieken. Burggraaf Zakelijk Advies heeft in dat geval een gerechtvaardigd belang en zal ook zoveel als mogelijk uw toestemming daarvoor vragen.

Internetsites van derden

Op de website van Burggraaf Zakelijk Advies kunnen links naar andere websites staan.  Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing Dit geldt ook voor de social media buttons die op de website van Burggraaf Zakelijk Advies staan. Deze websites kunnen een ander privacy beleid hebben waarop Burggraaf Zakelijk Advies geen invloed heeft. Deze privacyverklaring geldt alleen voor persoonsgegevens die u aan Burggraaf Zakelijk Advies (persoonlijk of via de website) verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van uw gegevens.

Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens

Voor zover mogelijk voldoet Burggraaf Zakelijk Advies aan verzoeken om inzage of wijziging of verwijdering van persoonsgegevens. Het verwijderen van persoonsgegevens is een recht vanuit de AVG, maar Burggraaf Zakelijk Advies respecteert de wettelijke bewaartermijnen. Mocht het voldoen aan verzoeken kosten met zich meebrengen voor ons dan kan Burggraaf Zakelijk Advies eventueel die kosten bij u in rekening brengen. Als Burggraaf Zakelijk Advies een verzoek krijgt om persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doet Burggraaf Zakelijk Advies dit alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Bovendien beoordeelt Burggraaf Zakelijk Advies eerst of zij van mening is dat het verzoek bindend is en of dat Burggraaf Zakelijk Advies op grond van gedrags- en beroepsregels aan het verzoek moet voldoen. Als er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stelt Burggraaf Zakelijk Advies u op de hoogte van het verzoek. Burggraaf Zakelijk Advies probeert dat op zodanig korte termijn te doen, dat het voor u mogelijk is om eventuele rechtsmiddelen tegen de verstrekking van de persoonsgegevens in te stellen. Als Burggraaf Zakelijk Advies u op de hoogte mag stellen dan zal Burggraaf Zakelijk Advies ook met u overleggen over de wijze waarop en welke gegevens Burggraaf Zakelijk Advies ter beschikking zal stellen.

Beveiligingsmaatregelen

Burggraaf Zakelijk Advies heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen met een beveiligingsniveau dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van het gebruik en de verwerking.  Burggraaf Zakelijk Advies neemt passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

Datalekken

Burggraaf Zakelijk Advies pakt meldingen zo spoedig mogelijk op voor nader onderzoek en neemt die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en Burggraaf Zakelijk Advies te voorkomen. Zoals de wet vereist wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, binnen 72 uur na constatering gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

Aanvullingen en wijzigingen privacyverklaring Burggraaf Zakelijk Advies

Indien deze bepalingen significante wijzigingen of aanvullingen ondergaan vanwege nieuwe of gewijzigde wetgeving zal Burggraaf Zakelijk Advies u hierover informeren. Als Burggraaf Zakelijk Advies niet meer kan voldoen aan een bepaald niveau van bescherming, kan dit voor Burggraaf Zakelijk Advies reden zijn om met u in overleg te treden over de vraag of de opdracht tot dienstverlening gecontinueerd kan worden.

Slotbepalingen

Partijen werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van haar taken.

Op deze bepalingen is Nederlands recht van toepassing.

Deze privacyverklaring maakt deel uit van onze (mondelinge) opdrachten tot dienstverlening en zijn daarmee bindend voor partijen. Als één of meerdere hier genoemde bepalingen niet geldig blijken te zijn voor u, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere genoemde bepalingen. Burggraaf Zakelijk Advies treedt dan met u in overleg om gezamenlijk een nieuwe bepaling op te stellen. Deze bepaling zal zoveel als mogelijk in de geest zijn van de ongeldige bepaling, maar dan uiteraard zo vormgegeven dat de bepaling wel geldig is.

Contact

Voor vragen over rechten en de manier waarop Burggraaf Zakelijk Advies met persoonsgegevens omgaat, kan per email via theo@burggraafzakelijkadvies.nl een informatieverzoek worden ingediend bij Burggraaf Zakelijk Advies.